Page precedente
Back to previous page

Retour au menu
Back to main page

Forum

Liste des Joueurs
Players list

Liste des Nations
Nations list

 

 

PODIUM

 

  Traun Fritz

  Boland John Pius


 

  Kasdaglis Dionysios
  Petrokokkinos Dimitrios 

  Akratopoulos Aristidis
  Akratopoulos Konstan.

  Flack Edwwin

  Robertson George

 

TABLEAU DOUBLE MESSIEURS / MEN'S DOUBLES DRAW

  1/4

1

2

3

  1/2

1

2

3

 Finale

1

2

3

  Traun Fritz

  Boland John Pius

 

 

 

  Traun Fritz

  Boland John Pius

?

?

 

  Traun Fritz

  Boland John Pius

5

6

6

 

 

  Exempt
  Bye

 

 

 

 

 

 

  Exempt
  Bye

 

 

 

 

  Akratopoulos Aristidis
  Akratopoulos Konstantinos

?

?

 

 

 

  Akratopoulos Aristidis
  Akratopoulos Konstantinos

 

 

 

 

 

 

  Kasdaglis Dionysios
  Petrokokkinos Dimitrios

?

?

 

 

  Kasdaglis Dionysios
  Petrokokkinos Dimitrios

?

?

 

 

  Kasdaglis Dionysios
  Petrokokkinos Dimitrios

7

4

1

 

 

  Rallis Evangelos
  Paspatis Konstantinos

?

?

 

 

 

  Flack Edwin

  Robertson George

 

 

 

  Flack Edwin

  Robertson George

?

?

 

 

 

  Marshall F.
  Marshall George

Forfait / Walkover